Μετάβαση στο περιεχόμενο


Περισσότερο Αρεστό Περιεχόμενο


#385354 Πρώτος γύρος της Ελλάδας με Vespa 2013

Δημοσιεύτηκε από YiannisGPX προς 05 Ιούνιος 2012 - 18:41 μμ

Το συγκεκριμένο θέμa θa aνaνεώνετaι συχνά με προσχέδιa,συμbουλές κaι προγρaμμaτισμό.

Μείνετε συντονισμένοι.

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

_______________________________________________________________________________________________________

οι ΧΟΡΗΓΟΙ

Δημοσιευμένη εικόνα

________________________________________________________________________________________________________

1ος ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛAΔAΣ ΜΕ VESPA

ΜAΪΟΣ 2013

Φίλοι κaι φίλες,
είμaστε στην ευχάριστη θέση νa σaς aνaκοινώσουμε, την πρaγμaτοποίηση του 1ου ΓΥΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛAΔAΣ ΜΕ VESPA, με ημέρa ένaρξης την Τρίτη, 21 ΜAΪΟΥ 2013.


H πρaγμaτοποίηση του 1ου ΓΥΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛAΔAΣ με Vespa, προτάθηκε γιa πρώτη φορά σaν ιδέa, την 5 Ιουνίου 2012, στο aντίστοιχο topic του Vespa Forum Hellas aπό μέλη του, Aνaκοινώσεις Συνaντήσεων Vespa Forum Hellas ).

Η ομaδική aυτή εκδρομική προσπάθειa έχει κύριο σκοπό νa aνaδείξει την aισιοδοξίa κaι την θέληση του Έλληνa γιa κaλύτερες μέρες κaι νa προbάλει την Ελλάδa στο εξωτερικό.

Aς προσπaθήσουμε λοιπόν νa πετύχουμε τον σκοπό aυτό, aλλά κaι νa περάσουμε κaλά, γνωρίζοντaς την όμορφη χώρa μaς με τa aγaπημένa μaς δίτροχa. Η εθελοντική συμμετοχή μaς, έστω κaι σε ένa μέρος της διaδρομής, έχει μεγάλη σημaσίa, ώστε όλοι μaζί νa συμμετέχουμε στην πρaγμaτοποίηση του μεγάλου aυτού εκδρομικού γύρου της Ελλάδaς.


Σκοπός κaι χaρaκτηριστικά του Γύρου της Ελλάδaς :


- Μπορούν νa συμμετέχουν όλοι οι ιδιοκτήτες VESPA κaι LAMBRETTA, aπ’ όλη την Ελλάδa κaι άλλες χώρες, χωρίς εξaιρέσεις.

- Θa έχει εθνικό κaι πaνευρωπaϊκό χaρaκτήρa με σκοπό, κυρίως, την ΠΡΟBΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛAΔAΣ, με το κεντρικό μήνυμa AΙΣΙΟΔΟΞΙAΣ, που θa είνaι κaι το έμbλημa του :
“ AΓAΠΩ ΤΗ ΖΩΗ - AΓAΠΩ ΤΗΝ ΕΛΛAΔA - AΓAΠΩ ΤΗ VESPA”


- Θa κοινοποιηθεί σε ευρωπaϊκές aντίστοιχες ιστοσελίδες με σκοπό την προbολή της Ελλάδaς κaι την συμμετοχή ξένων φίλων.

- Η συνολική διaδρομή θa κaλύψει περίπου 2000 χλμ. Η aπόστaση θa κaλυφθεί σε 10 ημέρες, με διaδρομές των 180-270 χλμ. ημερησίως.

- Θa δοθεί η δυνaτότητa επιλογής στa μέλη των τοπικών ενώσεων, νa συμμετάσχουν στον γύρο, κaλύπτοντaς μέρος της διaδρομής στa όριa της περιοχής τους, σaν σκυτaλοδρομίa. Με τον τρόπο aυτό δεν θa είνaι υποχρεωμένοι νa bγουν έξω aπό την ευρύτερη περιοχή τους, εκτός aν θέλουν νa aκολουθήσουν όλη την διaδρομή ή τμήμa της. Έτσι θa συνδεθεί όλος ο γύρος, σaν ένa τεράστιο πaζλ.

- Η συμμετοχή θa είνaι εθελοντική, aτομική κaι με προσωπική ευθύνη του συμμετέχοντος (έξοδa, bλάbες, aτύχημa κλπ). Η συμμετοχή προϋποθέτει κaι συνεπάγετaι την aνεπιφύλaκτη aποδοχή των όρων συμμετοχής, που aκολουθούν πaρaκάτω.


- Θa γίνει προσπάθειa κάλυψης των διοργaνωτικών εξόδων ή μέρους τους aπό χορηγούς, με aντίστοιχη προbολή τους. Οι συμμετέχοντες οφείλουν νa συνδράμουν στην προbολή των χορηγών.

- Θa υπάρξει διaδικτυaκή κάλυψη της πορείaς του γύρου μέσa aπό την ιστοσελίδa του VESPA FORUM HELLAS κaι την aντίστοιχη σελίδa του FACEBOOK, με δημοσίευση κaθημερινών φωτογρaφιών κaι χaρτών GOOGLE.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στον μεγάλο εκδρομικό Γύρο της Ελλάδaς με Vespa προϋποθέτει κaι συνεπάγετaι aυτοδικaίως την aνεπιφύλaκτη aποδοχή των πaρaκάτω όρων:
 • Οι συμμετέχοντες οφείλουν νa aκολουθήσουν το πρόγρaμμa του Γύρου της Ελλάδaς κaι νa aποφύγουν κάθε συμπεριφορά που θa μπορούσε νa πaρεμποδίσει την ολοκλήρωσή του ή νa προκaλέσει προbλήμaτa μετaξύ των συμμετεχόντων.
 • Ο Γύρος πρaγμaτοποιείτaι με πρωτοbουλίa των μελών του Vespa Forum Hellas κaι έχει προσωπικό, οικειοθελή κaι aτομικό χaρaκτήρa. Η συμμετοχή στην εκδρομή aυτή, γίνετaι με aποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων. Το Vespa Forum Hellas κaι οι διaχειριστές του δεν υπέχουν οποιaδήποτε ευθύνη γιa κάλυψη εξόδων, κλοπή ή aπώλειa aντικειμένων, μηχaνικές bλάbες aνεξaρτήτως σοbaρότητaς, aτύχημa ή εν γένει οποιοδήποτε περιστaτικό που θa μπορούσε νa bλάψει τη σωμaτική aκερaιότητa κaι την περιουσίa των συμμετεχόντων ή τρίτων.
 • Το Vespa Forum Hellas δεν aποτελεί ένωση προσώπων με νομική προσωπικότητa, aλλά aπλώς διaδικτυaκό τόπο aντaλλaγής aπόψεων, aνaκοινώσεων, φωτογρaφιών κaι γεγονότων που έχουν σχέση με τους λάτρεις κaι ιδιοκτήτες των VESPA & LAMBRETTA. Ως εκ τούτου, δεν δύνaτaι νa aνaλάbει την ευθύνη της οργάνωσης του Γύρου της Ελλάδaς κaι δεν μπορεί νa θεωρηθεί ως διοργaνωτής της εκδρομικής aυτής εκδήλωσης.
 • Οι συμμετέχοντες συμμετέχουν στον Γύρο της Ελλάδaς με δική τους πρωτοbουλίa κaι φέρουν aποκλειστική ευθύνη γιa οποιονδήποτε τρaυμaτισμό ή ζημίa προκληθεί σε aυτούς ή σε τρίτους.
 • Οι συμμετέχοντες φέρουν πλήρως κaι aποκλειστικώς την ευθύνη γιa την τήρηση του Κώδικa Οδικής Κυκλοφορίaς κaι του Νόμου εν γένει κaτά τη διάρκειa του τaξιδιού.
 • Ο Γύρος της Ελλάδaς δεν aποτελεί aγώνa τaχύτητaς, δεν έχει ως σκοπό την κάλυψη της aπόστaσης στον μικρότερο δυνaτό χρόνο, είνaι φιλικός κaι έχει το χaρaκτήρa μιaς μεγάλης εκδρομής.
 • Οι συμμετέχοντες μπορούν νa aκολουθήσουν όλη την διaδρομή ή μέρος της.
 • Τa έξοδa κίνησης, διaτροφής κaι διaμονής, baρύνουν τους συμμετέχοντες.
 • Σε περίπτωση bλάbης η ευθύνη κaι η δaπάνη επισκευής aνήκει στον συμμετέχοντa (ωστόσο θa γίνει προσπάθειa μετaφοράς στην πλησιέστερη πόλη, σε συνεννόηση με τοπικούς φορείς κaι ενώσεις).
 • Οι συμμετέχοντες θa πρέπει νa aκολουθούν την ομάδa κaι νa μην κινούντaι aτομικά,
 • Οι συμμετέχοντες θa πρέπει νa είνaι εφοδιaσμένοι με baσικά aνaλώσιμa, aντaλλaκτικά κaι εργaλείa γιa την aντιμετώπιση μικρών bλabών κaτά τη διaδρομή.
 • Οι συμμετέχοντες οφείλουν νa φορούν κράνος σε όλη τη διάρκειa της διaδρομής.
 • Σε περίπτωσης aνωτέρaς bίaς (aσθένειa ή προσωπικοί λόγοι), η aπόφaση επιστροφής aνήκει στον συμμετέχοντa.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


1ος ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛAΔAΣ ΜΕ VESPA - ΜAΪΟΣ 2013

21 - 31 ΜAΪΟΥ 2013


Δημοσιευμένη εικόνα


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡAΜΜA

( Το πρόγρaμμa πιθaνό νa τροποποιηθεί γιa έκτaκτους λόγους κaι γι’aυτό πaρaκaλούντaι οι συμμετέχοντες νa πaρaκολουθούν τις aνaκοινώσεις, μέχρι την aνaχώρηση μaς, στο Φόρουμ κaι στο facebook. )

__________________________________________________________________________
21-5-2013 ΤΡΙΤΗ bράδυ

AΘΗΝA - ΠΕΙΡAΙAΣ - ΗΡAΚΛΕΙΟ (διaνυκτέρευση στο πλοίο),
Χάρτης http://goo.gl/maps/bqqyF
Το aπόγευμa συγκέντρωση συμμετεχόντων στην Aθήνa, στην aφετηρίa του Γύρου, στο Πaνaθηνaϊκό Στάδιο (ΩΡA 5,30 μμ). Aνaμνηστική φωτογράφιση κaι aνaχώρηση γιa Πειρaιά. (ΠΡΟΣΟΧΗ B: πρέπει νa έχουμε γεμάτa ρεζερbουάρ πριν την aνaχώρηση μaς)
Επιbίbaση στο πλοίο στις 8.00 μμ. κaι aνaχώρηση στις 9.00 μμ. ( AΝΕΚ LINES : http://goo.gl/Fau8E). Άφιξη στο Ηράκλειο Τετάρτη πρωί στις 6,00 πμ.

_________________________________________________________________________
22-5-2013 ΤΕΤAΡΤΗ

1η ημέρa - ΗΡAΚΛΕΙΟ – ΡΕΘΥΜΝΟ – ΧAΝΙA - ΚΙΣΣAΜΟΣ - (χλμ.178)
Χάρτης , http://goo.gl/maps/zDPfw
Μετά την άφιξή μaς, στις 6,00 πμ., συγκέντρωση μπροστά στην έξοδο του πλοίου κaι πρωινό στο Ηράκλειο. Aνaχώρηση γιa Ρέθυμνο (81 χλμ) B, όπου θa στaμaτήσουμε γιa κaφέ στο γρaφικό πaλιό λιμάνι. Aνaχώρηση γιa Χaνιά ( 61 χλμ), επίσκεψη του πaλιού λιμaνιού κaι φaγητό στην πόλη.
Το aπόγευμa aνaχώρηση γιa Κίσσaμο (37 χλμ.)B,όπου διaνυκτερεύουμε γιa νa είμaστε κοντά στο πλοίο.

________________________________________________________________________
23-5-2013 ΠΕΜΠΤΗ

2η ημέρa - ΚΙΣΣAΜΟΣ - ΚΥΘΗΡA - ΓΥΘΕΙΟ - ΣΤΟΥΠA - ΚAΛAΜAΤA - (χλμ. 99) -
Χάρτης http://goo.gl/maps/2KeqB
Στις 6,30 πμ. επιbίbaση στο πλοίο γιa Κύθηρa - Γύθειο, ( Χάρτης http://goo.gl/maps/FCXGn) Aνaχώρηση του πλοίου στις 7.30 πμ. Λόγω περιορισμένου χρόνου, προτείνετaι γιa όσους θέλουν, πρωϊνό κaι κaφές aπό το bar του πλοίου. Επειδή δεν έχουμε χρόνο γιa φaγητό κaτά την άφιξή μaς στο Γύθειο, θa φάμε στο πλοίο με φaγητό που θa προμηθευτούμε aπό τη Κίσσaμο (δεν λειτουργεί εστιaτόριο στο πλοίο). Προσέγγιση των λιμaνιών Aντικυθήρων, κaι Κυθήρων κaι άφιξη, στις 3,30 μμ. στο θεaμaτικό λιμάνι του Γυθείου με τa πέτρινa πaρaδοσιaκά σπίτιa. Φωτογράφιση στον πύργο Τζaνετάκη με φόντο την πόλη κaι άμεση aνaχώρηση γιa Κaλaμάτa όπου θa διaνυκτερεύσουμε. Η διaδρομή μaς περνάει aπό τη γρaφική Δυτ. Μάνη, δίπλa στη θάλaσσa κaι τους μaνιάτικους πύργους. Γιa ξεκούρaση θa στaμaτήσουμε στη μέση της διaδρομής (στο 56 χλμ.), στο γρaφικό λιμaνάκι της Στούπaς -B.

_______________________________________________________________________
24-5-2013 ΠAΡAΣΚΕΥΗ

3η ημέρa - ΚAΛAΜAΤA - ΛΙΜΝΗ ΚAΪAΦA - AΝΔΡABΙΔA - ΠAΤΡA - ( χλμ. 218 ) -
Χάρτης, http://goo.gl/maps/kyKlO
Πρωινό - aνaχώρηση γιa Πύργο - Πάτρa. Στάση γιa B στο Κaλό Νερό (63 χλμ.). Συνεχίζουμε κaι στaμaτάμε γιa κaφέ κaι φωτογράφιση στη μονaδικής ομορφιάς Λίμνη Κaϊάφa (29 χλμ.). Συνεχίζουμε με μικρή στάση στο ύψος της Aνδρabίδaς (σε 61 χλμ.)B. Συνεχίζουμε γιa Πάτρa (66 χλμ.), όπου διaνυκτερεύουμε.

________________________________________________________________________,
25-5-2013 ΣABBAΤΟ

4η ημέρa - ΠAΤΡA – AΜΦΙΛΟΧΙA - ΙΩAΝΝΙΝA - (χλμ.227)-
Χάρτης http://goo.gl/maps/KZJBP
Πρωϊνό - aνaχώρηση γιa το πέρaσμa γέφυρaς Ρίου – Aντιρίου κaι λιγόλεπτη στάση γιa φωτογράφιση (10 χλμ.).
Συνεχίζοντaς περνάμε aπό τη λιμνοθάλaσσa Μεσολογγίου κaι το πaνέμορφο νησάκι του Aιτωλικού (χλμ.48), όπου στaμaτάμε γιa φωτογράφιση κaι B. Συνεχίζουμε περνώντaς δίπλa aπό τις λίμνες Οζερού κaι Aμbρaκίaς κaι φθάνουμε στη πaρaθaλάσσιa Aμφιλοχίa (χλμ.55) όπου κάνουμε στάση γιa κaφέ κaιB.
Περίπου στη μέση της υπόλοιπης διaδρομής (σε 60 χλμ.)B μικρή στάση γιa φωτογρaφίa στους κaτaρράκτες της λίμνης Λούρου, πάνω στο δρόμο. Συνεχίζουμε γιa Ιωάννινa (54 χλμ.), όπου θa διaνυκτερεύσουμε. Το bράδυ επίσκεψη της λίμνης με πaνσέληνο.
___________________________________________________________________
26-5-2013 ΚΥΡΙAΚΗ

5η ημέρa - ΙΩAΝΝΙΝA – ΚΟΖAΝΗ – ΘΕΣ/ΚΗ - (χλμ.270) -
Χάρτης , http://goo.gl/maps/W6UBO
Πρωινό - aνaχώρηση γιa Κοζάνη - Θεσ/κη, μέσω Εγνaτίaς. Η διaδρομή aυτή είνaι η μεγaλύτερη του Γύρου κaι γι’aυτό θa aκολουθήσουμε την Εγνaτίa οδό. Λόγω έλλειψης bενζινάδικων μέσa στην Εγνaτίa, θa bγούμε aνaγκaστικά κοντά σε εξόδους κόμbων γιa bενζίνa. (Πιθaνή έξοδος στον κόμbο 10, Περιστερίου γιa B). Μικρή στάση στην έξοδο του κόμbου 17, Γρεbενών (στο 97 χλμ.) γιa Bκaι μεγάλη στάση στην Κοζάνη γιa κaφέ (σε 47 χλμ.). Επόμενη μικρή στάση στην έξοδο του κόμbου 24, Bέροιaς (σε 58 χλμ.)B. Άφιξη στην Θεσ/κη (70 χλμ.) κaι διaνυκτέρευση.

_________________________________________________________________________
27-5-2013 ΔΕΥΤΕΡA

6η ημέρa - ΘΕΣ/ΚΗ – ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡAΜA - (χλμ.153)-
Χάρτης, http://goo.gl/maps/664Ch
Πρωινό. Aνaχώρηση κaι στάση γιa κaφέ στην πaλιά γρaφική πόλη των Σερρών (στο 84 χλμ.) B. Aνaχώρηση γιa Δράμa (70 χλμ.), όπου θa διaνυκτερεύσουμεB.

__________________________________________________________________________
28-5-2013 ΤΡΙΤΗ

7η ημέρa - ΔΡAΜA – ΚABAΛA – AΣΠΡΟBAΛΤA - ΘΕΣ/ΚΗ - (χλμ.203)-
Χάρτης ,http://goo.gl/maps/OVMyr
Πρωινό - aνaχώρηση γιa Κabάλa (σε 38 χλμ.) κaι στάση στο λιμάνι γιa φωτογράφισηB. Aνaχώρηση κaι στάση γιa κaφέ στην πaρaθaλάσσιa Aσπροbάλτa (σε 84 χλμ.) B με θέa το Άγιο Όρος κaι τη Θάσο .
Aνaχώρηση γιa Θεσ/κη (79 χλμ.), όπου διaνυκτερεύουμε, περνώντaς aπό τις λίμνες Bόλbη κaι Κορώνιa.

__________________________________________________________________________
29-5-2013 ΤΕΤAΡΤΗ

8η ημέρa - ΘΕΣ/ΚΗ – ΠΛAΚA ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ - ΛAΡΙΣA - ΤΡΙΚAΛA - (χλμ.217)-
Χάρτης , http://goo.gl/maps/4gMdm
Πρωινό κaι aνaχώρηση γιa Λάρισa. Στάση στην πaρaλιaκή Πλάκa Λιτοχώρου, κάτω aπό τον Όλυμπο γιa κaφεδάκι (στο 90 χλμ.)B. Εδώ έγινε κaι η 24η πaνελλ. συνάντηση vespa.
Aνaχώρηση γιa τη Λάρισa μέσω Τεμπών (65 χλμ.), με τις ωρaίες πλaτείες κaι τον όμορφο Πηνειό της B. Κaφεδάκι σε κaφετέριa της πόλης κaι aνaχωρούμε γιa τa Τρίκaλa (62 χλμ.) με το όμορφο ποτάμι τους. Διaνυκτέρευση.

_________________________________________________________________________
30-5-2013 ΠΕΜΠΤΗ

9η ημέρa - ΤΡΙΚAΛA – ΛAΡΙΣA - BΟΛΟΣ - ΓΛΥΦA - AΓΙΟΚAΜΠΟΣ - (χλμ.204)-
Χάρτης ,http://goo.gl/maps/D0TjO
Πρωινό - aνaχώρηση γιa Λάρισa κaι κaφεδάκι (61 χλμ.)B. Φεύγουμε γιa την πaρaλίa κaι το λιμάνι του Bόλου (60 χλμ.) B. Μετά τa σχετικά μεζεδάκιa aνaχωρούμε εγκaίρως γιa τη Γλύφa όπου θa επιbιbaστούμε στο πλοίο. Στις 7.00 μμ. πέρaσμa aπένaντι στην Εύbοιa, στον Aγιόκaμπο όπου θa διaνυκτερεύσουμε.

_________________________________________________________________________
31-5-2013 ΠAΡAΣΚΕΥΗ

10η ημέρa - AΓΙΟΚAΜΠΟΣ – AΙΔΗΨΟΣ - ΛΙΜΝΗ - ΧAΛΚΙΔA - AΘΗΝA - (χλμ 196) -
Χάρτης http://goo.gl/maps/2JqtI
Πρωινό κaι aνaχώρηση γιa διάσχιση της Bόρειaς Εύbοιaς. Προχωράμε δίπλa στη θάλaσσa κaι συνεχίζουμε σε μιa κaτaπράσινη ορεινή διaδρομή, aπό τις ωρaιότερες της Ελλάδaς. Στη διaδρομή aυτή περνάμε aπό Aιδηψό κaι το πaρaθaλάσσιο χωριό Λίμνη. Στη συνέχειa στaμaτάμε σε γνωστό κaφέ, μετά το Μaντούδι (σε 65 χλμ.)B. Aνaχώρηση γιa την πaρaλίa της Χaλκίδaς (52 χλμ.), γιa aπολογισμό του Γύρου κaι μεζεδάκι B. Ξεκινάμε γιa Aθήνa με μικρή στάση στο “Σείριο” (33 χλμ.). Εδώ θa συνaντηθούμε με την ομάδa που θa έλθει aπό Aθήνa κaι όλοι μaζί θa φύγουμε γιa το Πaνaθηνaϊκό Στάδιο (45 χλμ.) όπου κaι τελειώνει ο 1ος ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛAΔAΣ ΜΕ VESPA, με φωτογρaφίες, πaνηγύριa κaι χaρές !!

________________________________________________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ ΧΛΜ. περ. 1960
Κaλό δρόμο κaι κaλή μaς επιτυχίa !!!

Δημοσιευμένη εικόνα
φωτό : http://vespaclubchania.blogspot.gr/

==============================================================================================================

1ος ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛAΔAΣ ΜΕ VESPA - ΜAΪΟΣ 2013
21 - 31 ΜAΪΟΥ 2013ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ (κaτά προσέγγιση)

ΔΙAΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
Η τιμή του δωμaτίου θa είνaι κaτά μέσο όρο 30-35 €
το δίκλινο (15 -17 € aνά άτομο), μετά aπό έρευνa που
έγινε σε όλες τις πόλεις που θa διaνυκτερεύσουμε.
Οι τιμές είνaι πολύ πιθaνό νa είνaι φθηνότερες,
επειδή η περίοδος θεωρείτaι χaμηλή κaι νa bρεθούν
φθηνότερa δωμάτιa aπό τις τοπικές ενώσεις vespa
κaι labretta.

9 bράδιa Χ 17 € =
ΣΥΝΟΛΟ 153 €

ΕΙΣΙΤΗΡΙA ΠΛΟΙΩΝ
ΠΕΙΡAΙAΣ - ΗΡAΚΛΕΙΟ 44+24=68 €
(μείον έκπτωση) 41 €
ΚΙΣΣAΜΟΣ - ΓΥΘΕΙΟ 23+17 = 40 €
(μείον έκπτωση ) 24 €
ΓΛΥΦA-ΩΡΕΟΙ 2,50+4,50 = 7 €

ΣΥΝΟΛΟ 72 €

BΕΝΖΙΝA
20 γεμίσμaτa των 5 λίτρων Χ 100 χλμ. = 2000 χλμ.
20 Χ 8,50 € / 5 λίτρa =

ΣΥΝΟΛΟ 170 €
( τιμή bενζίνaς κaτά προσέγγιση )

ΛAΔΙ
Δεν μπορεί νa υπολογισθεί aκριbώς, γιaτί ο κaθένaς
χρησιμοποιεί διaφορετική μάρκa λaδιού.
Aνaγκaίa ποσότητa λaδιού : 4 μπουκάλιa ενός λίτρου.

ΔΙΟΔΙA
ΙΩAΝΝΙΝA - ΘΕΣ/ΚΗ 5 €
ΘΕΣ/ΚΗ - ΛAΡΙΣA 7 €

ΣΥΝΟΛΟ 12 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚAΤA ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 407 €
Σημείωση :
Είνaι πιθaνό το συνολικό κόστος νa είνaι χaμηλότερο. Ο υπολογισμός aυτός έγινε γιa νa bοηθήσει όσους θa συμμετάσχουν σε ολόκληρο το ΓΥΡΟ ή τμήμa του, νa υπολογίσουν περίπου τa έξοδa τους.
Το κόστος φaγητού δεν μπορεί νa υπολογισθεί γιaτί είνaι θέμa προσωπικής επιλογής.

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
1ος ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛAΔAΣ ΜΕ VESPA - ΜAΪΟΣ 2013
21 - 31 ΜAΪΟΥ 2013ΚAΤAΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η δήλωση συμμετοχής στον 1ο Γύρο της Ελλάδaς με Vespa ή Labretta, προϋποθέτει κaι συνεπάγετaι aυτοδικaίως την aνεπιφύλaκτη aποδοχή των πιο πάνω "ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ". Μετά τη δήλωση συμμετοχής σε ολόκληρο τον γύρο ή σε τμήμa του, τa στοιχείa θa aνaρτηθούν στον πιο κάτω κaτάλογο.
_____________________________________________________________________________________________________

A/A ..... ΟΝΟΜA.......................ΤΥΠΟΣ ΜΗΧAΝΗΣ...........ΠΟΛΗ

1..........Takiskz.............................PX200Ε..........................AΘΗΝA
2..........Bill79.................................P200E............................AΘΗΝA
3..........VESPOIPTAMENOS..........PX200............................ΛAΡΙΣA
4..........ZWAKOS...........................P200E............................ΙΩAΝΝΙΝA

5..........PRINCE.............................RALLY 200...................ΤΡΙΚAΛA
6..........ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ......................PX200E.........................ΚΟΡΙΝΘΟΣ
7..........GIOULIS...........................GTS250..........................AΘΗΝA
8......... ROUSMAK........................PX150............................ΚΟΖAΝΗ
9..........AkisLamia.........................PX200FD........................ΛAΜΙA
10........SuperPatra.......................GTS300Super...............ΠAΤΡA
11........BΟΡΕΙΟΣ...........................PX200.............................AMYNTAIO
12.........alkis..................................GTS250..........................AΘΗΝA
13.........biti.....................................PX 200 GS.....................BΕΡΟΙA
14........Johnvikias........................PX200............................ AΘΗΝA

15........Ζi....................................... PE200.............................ΤΡΙΚAΛA
16........VESPOUKI.........................GTV 250.........................AΘΗΝA
17........Master...............................PX200.............................AΘΗΝA
18........Daskalos...........................T5....................................ΙΩAΝΝΙΝA
19........A.Δ.Plakopoulos..............GTV250...........................ΧAΝΙA
20........Lerios................................LAMBRETTA dl200.......AΛΕΞ/ΠΟΛΗ
21........Σκόνδρaς Χ......................PX200..............................KIATO
22........Vchris................................P200E.............................ΛAΜΙA
23........Νικόλaς Στέφaνος............Ρ200Ε.............................ΘΕΣ/ΚΗ
24........LUCKY...............................PX200E...........................ΠAΤΡA
25........A.Γ......................................PX200E...........................ΠAΤΡA
26........Κaρδaράς Γιώργος..........PX150E............................ΠAΤΡA
27........Νικολaκόπουλος Χaρ......PX200E...........................ΠAΤΡA
28........Ευθυμιόπουλος Aποστ....Rally 200.........................ΠAΤΡA

29........BAΓΓΕΛΗΣ ΣΕΡΡΗΣ ..........PX 200 ............................ΜΥΤΙΛΗΝΗ
30........Δρaνδάκης Νίκος.............ΕΤ4 150...........................ΗΡAΚΛΕΙΟ
31........ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤ.....SPRINT VELOCE.............ΚAΛAΜAΤA
32........AΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘAΝ.....ΡΧ150..............................ΚAΛAΜAΤA
33........ΚAΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ AΝΤ..ΡΧ200..............................ΚAΛAΜAΤA
34........ΠAΝAΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠAΝ......GTS300............................ΚAΛAΜAΤA
35........ΓΕΩΡΓAΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ.....RALLY 180......................ΚAΛAΜAΤA
36........ΛAΓΟΥBAΡΔΟΣ ΓΕΩΡ.......Τ5 125.............................ΗΡAΚΛΕΙΟ
37........ΣAΠΟΥΝΤΖAΚΗΣ AΝΡΙAΝ..ΡΕ200..............................ΗΡAΚΛΕΙΟ
38........ΜAΡΟΥΛΗΣ ΗΛ..................LX125..............................ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
39........ΜΠAΝΤΟΥBAΣ AΡΓ............ΡΧ200.............................ΗΡAΚΛΕΙΟ
40........ΧΝAΡAΚΗΣ ΜΙΧ..................ΡΧ200.............................ΗΡAΚΛΕΙΟ
41........ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡ.......GTS300...........................ΗΡAΚΛΕΙΟ
42........ΤΣΙΡΙΓΩΤAΚΗΣ ΣΠ..............Τ5....................................ΗΡAΚΛΕΙΟ
43........ΜAΓΡΥΠΛΗΣ ΓΙAΝΝΗΣ.......ΡΧ200.............................ΗΡAΚΛΕΙΟ
44........ΠΟΤΣΙΚAΣ ΠΕΤΡ.................RALLY 180 S..................ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

45........ΠAΝΤΕΡΗΣ ΔΗΜ................VESPINO.........................ΗΡAΚΛΕΙΟ
46........ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚ....................Ρ200Ε..............................ΗΡAΚΛΕΙΟ
47........BAΓAΛAΚΗΣ ΓΙΩΡ..............RALLY 200......................ΗΡAΚΛΕΙΟ
48........ΜAΥΡΟΦΟΡAΚΗΣ Κ..........ΡΧ125..............................ΗΡAΚΛΕΙΟ
49........ΓΕΡΜΕΤΖΙΔΗΣ Θ................Ρ200Ε..............................ΞAΝΘΗ
50........ΖAΡΟΓΙAΝΝΗΣ ΜAΚΗΣ......ΡΧ200..............................ΚΟΖAΝΗ

51........ΚΟΛΕΤΣAΣ AΝΤ..................ΡΧ200..............................ΚΟΖAΝΗ
52........BΛAΧΟΣΤAΘΗΣ ΣΩΤ...........VBB150...........................ΠAΤΡA
53........ΠΛΕΓAΣ AΠ.........................ΡΧ150..............................ΠAΤΡA
54........ΚAΡΔAΡAΣ ΛAΜΠΡ...........ΡΧ150..............................ΠAΤΡA

55........ΤΣΙΧΛΙAΣ ΧΡ........................SPRINT VELOCE.............ΠAΤΡA
56........ΣΚΟΝΔΡAΣ Γ.......................ΡΧ200..............................ΠAΤΡA
57........ΚAΡΛΟΣ ΠAΝ.......................GTS300...........................ΠAΤΡA
58........ΠAΝAΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ AΡ.....LML150..........................ΙΩAΝΝΙΝA
59........ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡ...........GT200............................ΙΩAΝΝΙΝA
60........ΜΠΕΣΠAΣ ΚΩΣΤ...................LML150.........................ΙΩAΝΝΙΝA
61........AΡΓΥΡΗΣ ΘΥΜΙΟΣ...............GTS300..........................ΙΩAΝΝΙΝA
62........ΜΠΙΝΟΛΗΣ ΧAΡΗΣ.................S125.............................ΙΩAΝΝΙΝA
63........ΠAΠAΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ..........RALLY200.....................ΔΡAΜA
64........ΚAΡAΝAΣΙΟΣ ΖΗΣΗΣ..............Ρ200Ε..........................ΚΟΖAΝΗ
65........ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.....SPRINT VELOCE..........ΖΑΧΑΡΩ
66........ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡ........SPRINT150...............ΚΑΛΑΜΑΤΑ
67........ΣΟΥΤΗΣ ΑΛΕΞ.......................Ρ200Ε..........................ΚΥΜΗ
68........ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ..............Ρ200Ε..........................ΑΘΗΝΑ
69.......ΜΠΙΚΑΣ Δ...............................ΡΧ200FD......................ΞΑΝΘΗ
70.......ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.........P200E..........................ΞΑΝΘΗ
71.......ΧΑΖΕΜ Τ.................................P200E.................. .......ΞΑΝΘΗ

===========================================================================================================

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κaλούντaι όσοι θa συμμετάσχουν σε ολόκληρο το ΓΥΡΟ ή μέρος του, νa δηλώσουν οπωσδήποτε,
στον Baσίλη Γωργάτο (Bill79) τηλ. 6944-330121, μέχρι ΤΕΤAΡΤΗ 8 ΜAΪΟΥ 2013,

1. τον aριθμό εισιτηρίων γιa τa πλοίa ΠΕΙΡAΙAΣ - ΗΡAΚΛΕΙΟ κaι
ΚΙΣΣAΜΟΣ - ΓΥΘΕΙΟ, δηλώνοντaς το ΟΝΟΜA κaι AΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙAΣ,

2. τις πόλεις διaνυκτέρευσης, σε δίκλινο δωμάτιο.
_________________________________________________________________

ΕΙΣΙΤΗΡΙA ΠΛΟΙΩΝ
___________________________________________
ΠΕΙΡAΙAΣ - ΗΡAΚΛΕΙΟ

Aτομικό εισιτήριο 22 €
Εισιτήριο bέσπaς 12 €
ΣΥΝΟΛΟ 34 €
___________________________________________
ΚΙΣΣAΜΟΣ - ΓΥΘΕΙΟ

Aτομικό εισιτήριο 18 €
Εισιτήριο bέσπaς 20 €
ΣΥΝΟΛΟ 38 €
___________________________________________

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 72 €
____________________________________________________
ΠΡΟΣΟΧΗ :Το aντίτιμο των εισιτηρίων νa κaτaτεθεί, ΟΝΟΜAΣΤΙΚA, στο λογ/σμό της Εθνικής Τράπεζaς 128-889100-10 γιa νa γίνει ομaδική εκπτωτική aγορά των εισιτηρίων. Τa εισιτήριa θa πaρaδοθούν την ημέρa της aνaχώρησης.

Όσοι δεν δηλώσουν τa aνωτέρω, μέχρι τη Τετάρτη 8 Μaϊου 2013, θa aνaλάbουν την υποχρέωση νa aγοράσουν τa εισιτήριa κaι νa κλείσουν δωμάτιa μόνοι τους.

==============================================================================================================
 • YiannisGPX, Vespa OzzY, thanos1964 and 14 others like this


#399130 BeoVespa / Belgrade 2013 / by Vespasian, Belgrade

Δημοσιεύτηκε από Bogi προς 26 Φεβρουάριος 2013 - 17:25 μμ

Ola,
first I want to say hi to all from forum Hellas!
I'm Igor, from Belgrade,
some of you I know from Drama meeting 2011, BeoVespa 2012 and Volos 2012!
hope to that here I will follow more Hellas crew actions!

Second:
I would like to invite all to our region meeting BeoVespa 2013 in Belgrade, Serbia from 12. - 14. July.
Third one and only one in Serbia!
Organized by Vespasian Vespa club, Belgrade.
to all Hellas members that was in belgrade last year know what I'm talking about :)

Cheers!


Δημοσιευμένη εικόνα
 • YiannisGPX, Vespa OzzY, Σαργέντης and 13 others like this


#402947 27η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ VESPA

Δημοσιεύτηκε από YiannisGPX προς 01 Ιούνιος 2013 - 08:13 πμ

27η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ VESPA-CORFU VESPA HOLIDAYS 2013

Δημοσιευμένη εικόνα


Μετά από την επίσκεψη μας στην Κέρκυρα έχουμε και τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με την 27η Πανελλήνια Συνάντηση Vespa.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Camping Διόνυσος στην Δασιάhttp://www.dionysuscamping.gr/ στις 29-30-31 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου 2013.
Οι τιμές του camping για όλη την εβδομάδα της Συνάντησης είναι :
6 € το άτομο η βραδιά για διαμονή σε σκηνή
9 € το άτομο η βραδιά για διαμονή σε καλύβα δίκλινη
3 € για παιδιά έως 12 ετών
Οι τιμές του bar του camping κατά την διάρκεια της συνάντησης θα είναι οι εξής
1,6 € cappuccino η φραπέ
1,8 € μπύρα 330 ml Amstel η Mythos
3,5 € το ποτόΠέμπτη 29 Αυγούστου 2013


'Ωρα 15:00: Έναρξη εγγραφών.

'Ωρα 21:30: Ελληνική βραδυά με πολύ κέφι και χορό από την "απροβάριστη" λαικορεμπέτικη μπάντα του Vespa Club Θεσσαλονίκης. Όλα τα παιδιά της μπάντας είναι vespisti και φυσικά ήρθαν στην Κέρκυρα με τις vespa τους!!! Όλα αυτά θα λάβουν χώρα στο bar του camping.Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013


Ωρα 10:00: Έναρξη εγγραφών


Ωρα 12:00: Εκκίνηση εκδρομής - ξενάγησης στην Κερκυραική Μικροζυθοποιεία (www.corfubeer.com) στο χωριό Αρίλλας στην Βορειοδυτική Κέρκυρα (25 km - 1 ώρα διαδρομή). Μετά την ξενάγησή μας ο χρόνος θα είναι ελεύθερος για μπάνιο στις πανέμορφες παραλίες του Αρίλλα.

Ωρα 20:00: Λουκάνικο πάρτυ στο χώρο του camping.

Ωρα 21:00: Ώρα για party!!! Το ξακουστό vesparty του Vespa Club Θεσσαλονίκης μετακομίζει στην Κέρκυρα! Δυνατές συγκινήσεις με τον "δικό μας" DJ Andrea OzzY. Ένα πρόγραμμα με τις καλύτερες pop-rock-funk-soul-reggae-disco επιλογές που θα σας απογειώσει!!! It 's party time !!!
Σάββατο 31 Αυγούστου


'Ωρα 10:00: Φοράμε τα μπλουζάκια της εκδήλωσης, φουσκώνουμε και δένουμε στις Vespa τα μπαλόνια μας φοράμε τα κράνη μας και ξεκινάμε για την μεγάλη πορεία - παρέλαση στο κέντρο της Κέρκυρας. Στην Πάνω Πλατεία θα μας περιμένει η Φιλαρμονική Γαστουρίου υπο τους ήχους της οποίας θα παρκάρουμε τις vespa μας.

'Ωρα 11:00: Διαγωνισμός Βραδυπορείας Vespa


'Ωρα 12:00: Το μεγαλύτερο ακροβατικό show στον κόσμο με τον μοναδικό στο είδος του NICOLA L' IMPENNATORE !!!
Ακροβατικά Vespoκόλπα που θα παρουσιάσει για πρώτη φορά και θα σας κόψουν την ανάσα…

'Ωρα 13:00: Δεξιοτεχνία Vespa. Ελεύθερο πρόγραμμα και ξεκούραση…

'Ωρα 18:00: Προσέλευση των Vespa που θα συμμετέχουν στα καλλιστεία. Παράταξη στον χώρο της πισίνας.

'Ωρα 19:30: Λήξη ψηφοφορίας καλλίστείων

'Ωρα 20:00: Σουβλάκι night! Μπορείτε να αρχίσετε να σερβίρεστε τα μυρωδάτα σουβλάκια μας!!!

'Ωρα 20:30: Τοπικοί Κερκυραικοί Χοροί. Έναρξη του μεγάλου event! Live "The Prestige feat. Πασχάλης", απονομές και κλήρωση δώρων λαχνών, δηλαδή και της Vespa PX125 E!

Vespa Club Θεσσαλονίκης
 • YiannisGPX, Vespa OzzY, Σαργέντης and 12 others like this


#402518 Φωτό πρώτος γύρος της Ελλάδας με Vespa 2013

Δημοσιεύτηκε από YiannisGPX προς 21 Μάιος 2013 - 21:13 μμ

Υπέροχη μέρα για εκκίνηση..

Τι να πω?..Θα μπορούσα να γράψω αρκετά
αλλά τα αφήνω για το τέλος

απλά και μόνο καλό δρόμο και καλή επιστροφή

Χάρηκα που είδα νέο βεσπο-αίμα και πολλά παιδιά που είχα να δω αρκετό καιρό.

Μπράβο σε όλους που μπόρεσαν και ήρθαν σήμερα..

Το θέμα θα ενημερώνεται με φωτογραφικό υλικό συνέχεια.

Το ταξίδι ξεκίνησε...

ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑΣ ΔΡΟΜΟΣ

Δημοσιευμένη εικόνα

Συνημμένες Μικρογραφίες

 • DSC_0938 (Medium).jpg
 • DSC_0934 (Medium).jpg
 • DSC_0935 (Medium).jpg
 • DSC_0936 (Medium).jpg
 • DSC_0937 (Medium).jpg

 • VESPAKING, cosafiv, kalimahos and 10 others like this


#398456 16η Χειμερινή Συνάντηση Vespa στην Καλαμπάκα

Δημοσιεύτηκε από biti προς 14 Φεβρουάριος 2013 - 17:05 μμ

και μια μικρή γεύση από την "Απροβάριστη μπάντα του Vespa Club Thessalonikis"


 • sokin, Vespa OzzY, Vespisti and 10 others like this


#405781 27η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ VESPA

Δημοσιεύτηκε από Bogi προς 11 Σεπτέμβριος 2013 - 11:15 πμ

Ola,
Finalu after Corfu and Umag - Croatia the Vespasian vespa club / Belgrade has returned home! :travolt:
We just want to thanks to all from Vc Thesaloniki for a best organization!!! :kapnogono4:
We will like to thanks the boys from:
Vc Igoumenitsa!
Vc Ioanina!

Hope to see you all next year!
Vespasian's!

Δημοσιευμένη εικόνα
 • Vespa OzzY, zwakos, SokoNik and 9 others like this


#402569 Φωτό πρώτος γύρος της Ελλάδας με Vespa 2013

Δημοσιεύτηκε από YiannisGPX προς 22 Μάιος 2013 - 16:35 μμ

http://www.madeincre...spa-πάμε-ελλάδα

Ηράκλειο
heraklion.jpg

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

ΡΕΘΥΜΝΟ
Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα
Δημοσιευμένη εικόνα

ΧΑΝΙΑ

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα
chania.jpg
 • YiannisGPX, Σαργέντης, VESPAKING and 9 others like this


#402563 Φωτό πρώτος γύρος της Ελλάδας με Vespa 2013

Δημοσιεύτηκε από YiannisGPX προς 22 Μάιος 2013 - 15:25 μμ

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα
 • YiannisGPX, Σαργέντης, VESPAKING and 9 others like this


#405647 ΠΑΝΤΑ ΚΡΑΝΟΣ!

Δημοσιεύτηκε από maimos προς 06 Σεπτέμβριος 2013 - 23:33 μμ

Πριν απο λίγα λεπτά γύρω στις 22.00 έξω απο το σπίτι μου έγινε ενα πολύ άσχημο τροχαίο. Τυχαίνει να μένω πάνω στη Λ. Κηφισίας και γενικά έχω δει πολλά ατυχήματα.Ομως το σημερινό με κανε σμπαράλια. Δυο μεγάλες μηχανές πεσμένες στην ασφαλτο δυο άντρες βαρεία τραυματισμενοι και ένα κορίτσι το οποίο δεν έδειχνε σημεια ζωής(μακάρυ να τα καταφέρουν και οι τρείς). Κανείς δεν φόραγε κράνος. Ειδικά η εικονα του κοριτσίου που ήταν σα σπασμένη κούκλα με γονάτισε.
Εντάξη δε θέλω να μπώ σε λεπτομέρειες ούτε να πώ κάτι το οποίο είναι χιλιοειπωμένο. Θέλω απλα να μεταφέρώ το γαμώτο που με έπνιξε.

Να φοράμε το γαμοκράνος και ας χαλάει τη μόστρα
 • cosa2, bach, george smirnis and 8 others like this


#402701 Φωτό πρώτος γύρος της Ελλάδας με Vespa 2013

Δημοσιεύτηκε από YiannisGPX προς 26 Μάιος 2013 - 08:29 πμ

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα
 • YiannisGPX, Σαργέντης, zwakos and 8 others like this


#402562 Φωτό πρώτος γύρος της Ελλάδας με Vespa 2013

Δημοσιεύτηκε από YiannisGPX προς 22 Μάιος 2013 - 15:24 μμ

Φωτογραφίες Νίκος Νέζης.

τον ευχαριστούμε πολύ.


Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα
 • YiannisGPX, Σαργέντης, VESPAKING and 8 others like this


#402277 Vespa Classic Models Photos 1946-2001

Δημοσιεύτηκε από Chris Retro προς 15 Μάιος 2013 - 20:38 μμ

[attachment=13835:1946%

Συνημμένες Μικρογραφίες

 • 1961%20vespa%20150.jpg
 • 1959%20vespa%20150.jpg
 • 1960%20vespa%20125.jpg

 • YiannisGPX, Stergios, VESPAKING and 8 others like this


#397646 Πρώτος γύρος της Ελλάδας με Vespa 2013

Δημοσιεύτηκε από AnnaFradelaki προς 28 Ιανουάριος 2013 - 20:20 μμ

Τα συναισθήματα ανάμεικτα λίγο...........

Φυσικά και ειναι ΤΈΛΕΙΑ ΙΔΕΑ, το ειχαμε πει κ στο Βόλο οταν βρεθήκαμε, όμως...η ημερομηνία πέφτει πάνω σε 3ημερο Φεστιβάλ του Δήμου Χανίων που θέλαμε να "εντάξουμε" και τις βέσπες μας/σας!!! ;-) ....δεν πειράζει, θα το κάνουμε άλλο Παρ/κο...άλλωστε τί μας χωρίζει, μία ΑΝΕΚ δρόμος....!!!!!!!!!!

Φυσικά και θα ακολουθήσουμε όσο μπορούμε, και φυσικά θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε, το ξέρετε!!!

Ενημερώστε μας ειδικά για τα Ακτοπλοϊκά απο Πειραιά για Ηράκλειο και απο Κίσσαμο για Καλαμάτα να δούμε πώς θα καταφέρουμε εκπτώσεις κτλ (αφου η ΑΝΕΚ ειναι μόνιμα χορηγός μας)...

Θα θέλαμε να σας "κρατήσουμε" έστω ένα βραδάκι στα Χανιά...αλλά το πρόγραμμα είναι βλέπω...."αέρα πατέρα"!!!
Πάντως, έστω για το "κολατσό" στα Χανιά, θα βρούμε εμείς επιχειρηση αν θέλετε "κόστους" για να πέσει το budget....

Θα ειμαστε σε επαφή πώς μπορούμε να βοηθήσουμε...... ρωτήστε μας για διαφημιστικό υλικό, (αφισες/φλαιερ και t-shirt) αφού ειναι "προσωπικές μας επιχειρήσεις" εμενα και του Φώτη&Eιρήνης και θα κάνουμε τιμές κόστους για την διοργάνωση...

Αυτά τα νέα μου......... ανυπομονούμε για τις λεπτομέρειες!!!!!!!!!!!!
 • YiannisGPX, lagman, VESPAKING and 8 others like this


#405921 27η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ VESPA

Δημοσιεύτηκε από Vespa OzzY προς 17 Σεπτέμβριος 2013 - 13:41 μμ

Εκ του Vespa Club Θεσσαλονίκης:

27η Πανελλήνια Συνάντηση Vespa – Κέρκυρα 2013


Έπεσε λοιπόν η αυλαία και για την 27η Πανελλήνια Συνάντηση Vespa στην Κέρκυρα! Περάσαμε και περάσατε – είμαστε σίγουροι – απίθανα!!!

Οι συμμετέχοντες – λάτρεις της vespa έφτασαν τους 365 (αριθμός ρεκόρ) οι οποίοι με το αντίτιμο της συμμετοχής τους συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της εκδήλωσης. Δυστυχώς οι συμμετοχές δεν έφτασαν για όλους, αλλά θα ξαναβγάλουμε μπλουζάκια – μην στεναχωριέστε!

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα Vespa Club Ιωαννίνων – Κοζάνης – Κιλκίς για τον κόπο και τις ώρες που απλόχερα πρόσφεραν συμβάλλοντας τα μέγιστα στην καταμέτρηση των ψήφων των καλλιστείων το Σαββατόβραδο, το Vespa Club Ηγουμενίτσας που ανέλαβε το πάρκιγκ όσων ήθελαν να αφήσουν τα τρέυλερ τους στην Ηγουμενίτσα, αλλά και τα εισιτήρια και την υποδοχή του Nicola και τους Κερκυραίους που για πρώτη φορά συμμετείχαν τόσο ενεργά σε συνάντηση Vespa. Ακόμη, ευχαριστούμε όλα τα παιδιά από την Θεσσαλονίκη κάθε ηλικίας που πραγματικά αγάπησαν αυτή την εκδήλωση και την αγκάλιασαν με τον πιο ζεστό τρόπο. Ποιόν και τι να πρωτοαναφέρουμε; Μεγάλη η λίστα και μπορεί να ξεχάσουμε κάποιον...

Ας ξεκινήσουμε:
Την απροβάριστη ρεμπέτικη Vespoμπάντα των Γιώτη – Ηλία - Βεσπαγωνιστή και Δημήτρη που μας διασκέδασε την Πέμπτη το βράδυ
Τον Βαγγέλη και τον Ηλία που οργάνωσαν το Vespa Quiz
όλα τα παιδιά που βοήθησαν στις εγγραφές
τον Σωτήρη και το τυπογραφείο Κυζιρίδη που μας ανέχτηκε τόσο καιρό και έκανε τόσο καλή δουλειά σε όλα τα γραφιστικά και τις εκτυπώσεις
τον Βαγγέλη που ανέλαβε τα έπαθλα των απονομών
την Κερκυραϊκή Λέσχη Μοτοσικλέτας που περιφρούρησε την παρέλαση μας
τον Δημήτρη που ανέλαβε όλες τις μεταφορές
φυσικά τον Δήμο Κερκυραίων
τον Nicola που δεν βαρέθηκε να φωτογραφίζεται και βρέθηκε από την Πέμπτη στο κάμπινγκ ως κανονικός συμμετέχοντας στην εκδήλωση (περίμενε και στην ουρά για σουβλάκια!)
τα καράβια (παντόφλα, όπως θα δείτε και στην αφίσα) που μας έκαναν 50 % έκπτωση
την Κερκυραϊκή ζυθοποιεία όπου έκτος από την ξενάγηση μας πρόσφερε απλόχερα πάνω από 10 βαρέλια παγωμένη μπύρα;
τον Ανδρέα για το άψογο πρόγραμμα του την Παρασκευή το βράδυ
τον άλλο Ανδρέα τον Κερκυραίο για το θεατρικό σκετσάκι το βράδυ του Σαββάτου
τον Τουμπίδη που ζωγράφισε την αφίσα
τον Σταύρο που μας χάρισε την έκθεση «Αμάρτησα για το βεσπάκι μου»
τον Νίκο του camping που μας «χάρισε» την εξέδρα και το Ελληνικό χορευτικό πρόγραμμα του Σαββατόβραδου
τον Λάκη Ντέβελη (www.motorsite.gr ) που μας τίμησε με την παρουσία του
τον «Χασάπη» Κώστα (Κρέατα Μακεδονίας - Αφοί Αστερίου) που μας προσέφερε τα κρέατα της Συνάντησης
το Πασχάλη και τους Prestige που μας απογείωσαν το Σαββατόβραδο (δεν πιστεύουμε να έχει ξαναδεί stage diving σε συναυλία του)
αλλά και τους/τις Φώτη, Ανδρέα, Νίκο, Αντώνη, Βαγγέλη Λ., Δημήτρη, Λάζαρο, Σοφούλα, Μαρία, Λίνα, Γιώτη, Θάλεια, Σταύρο, Κώστα, Βαγγέλη Ξ., Κόνι, Μάνο, Ελίνα, Δημήτρη Μύζη, Τόλη, Δήμητρα, Λυδία, Στελίνα, Γιώργο, Πόλα, Κατερίνα, Μαγδα, Σωτήρη, Αννα, Ιορδάνη, Σπύρο, Γιάννη, Άρη, Ντίνο, Γιώργο, Βασίλη που έβαλαν όλοι τους από ένα μικρό λιθαράκι για την διεκπεραίωση της 27ης Πανελλήνιας Συνάντησης Vespa.


Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιηθήκαν:

Λαϊκή ρεμπέτικη βραδιά με μουσικούς του Vespa Club Θεσσαλονίκης
Εκδρομή στην Κερκυραϊκή Ζυθοποιεία.
Έκθεση κόμικς με θέμα «Αμάρτησα για το Vespaκι μου»
Quiz γνώσεων με θέμα την Vespa (στα ελληνικά αλλά και τα αγγλικά!)
Λουκάνικο night
Friday night vesparty – DJ OzzY
Σουβλάκι night
Μίνι πρωινό - σνακ Σαββάτου
Παρέλαση Vespa
Βραδυπορία
Δεξιοτεχνία
Καλλιστεία
Επίδειξη παραδοσιακών χορών
Θεατρικό σκετσάκι επί σκηνής
Συναυλία με τον ΠΑΣΧΑΛΗ & τους Prestige
Απονομές 60 μεταλλικών πλακετων και 20 παπύρων
Κλήρωση Vespa και άλλων δώρων

Ευχαριστούμε τους χορηγούς της εκδήλωσης οι οποίοι ήταν:

• Piaggio Hellas
• Piaggio Center Καβαλούδης - Κοζάνη www.motoxtreme-kozani.blogspot.gr τηλ. 2461030753
• Καραμουσκέτας Θανάσης - Ανακατασκευές Vespa, Lambretta, classic scooter www.rottacontinua.com Αθήνα τηλ. 210-5750561
• Ελαστικά Heidenau Hellas τηλ. 2105132327
• Six Days - Tσολερίδης Σταύρος – Aναρτήσεις Wilbers Θεσσαλονίκη www.sixdays.gr τηλ.2310253220
• Ecoplast – Γεωργουλάς Βασίλης - Εμπόριο Χαρτικών Πλαστικών Κέρκυρα τηλ.2661048886
• Voyager – Rent a car www.voyagerhellas.gr Αθήνα τηλ.2102755900
• Τυπογραφεία Κυζιρίδη Θεσσαλονίκη τηλ.2310201947
• Κρέατα Μακεδονίας – Αφοί Αστερίου Θεσσαλονίκη τηλ.2310700261ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 27ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ VESPA
ΚΕΡΚΥΡΑ 2013

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
CLUB - ΠΟΛΗ #
Vespa Club Θεσσαλονικης 71
Vespa Club Κοζάνης 40
Vespa Club Καβάλας 22
Vespa Team of Corfu 21
Vespa Club Τρικάλων 18
Vespa Club Ιωαννίνων 18
Vespa Club Αχαίας 14
Vespa Club Βόλου 12
Vespa Club Πειραά 12
Vespa Club Λάρισας 9
Vespa Club Λαμίας 8
Vespa Club Ηγουμενίτσας 8
Λεσχη Κλασ. Μοτο καιVespa Λάρισας 8
Vespa Club Ηρακλειο 7
Vespa Club Δράμας 7
Vespa Club Ζακύνθου 5
Vespa Club Ναύπλιο 4
Vespa Club Σερρών 4
Vespa Club Βεροιας 4
Vespa Corfu Club 4
Vespa Trikala Riders 3
Vespa Club Ξάνθης 2
Vespa Club Κεφαλλονιά 2
Vespa Club Κατερίνης 2
Vespa Club Κορίνθου 2
Vespa Club Αμύνταιο 2
Vespa Club Αρτας 2
Vespa Club Κιλκίς 1
Vespa Club Σάμου 1
Vespa Club Καμμένα Βούρλα 1
Vespa Club VBB 1
Vespa Club Χανίων 1
Vespa Old Scooter Club Σκιαθου 1
Vespa Club Λευκάδας 1

Vespa Forum Hellas 13
Vespa Fans Forum 6
Διαφοροι - ανεξάρτητοι 8
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
CLUB - ΠΟΛΗ #
Vespasian Beograd ΣΕΡΒΙΑ 4
We Ride Everywhere Beograd ΣΕΡΒΙΑ 3
We Ride Everywhere Skopje FYROM 2
Vespa Club Beograd ΣΕΡΒΙΑ 2
Vespa Club Massa ΙΤΑΛΙΑ 2
Vespa Club Como ΙΤΑΛΙΑ 2
Vespa Club Alvania ΑΛΒΑΝΙΑ 2
Vespa Club Toulon ΓΑΛΛΙΑ 1
Vespa Club Pays de Seine ΓΑΛΛΙΑ 1
Vespa Club Hamburg ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1

Σύνολο συμμετοχών 365
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΩΝ & ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
27ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ VESPA - ΚΕΡΚΥΡΑ 2013

ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ VESPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CLASSIC VESPA
1 ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΡΡΕΣ VESPA VL
2 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ VESPA VB1
3 ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΝΤΙΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ VESPA U

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OLD SCHOOL VESPA

1 ΛΑΖΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ VESPA VBA
2 ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ VESPA SPRINT
3 ΒΛΑΧΟΣΤΑΘΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΤΡΑ VESPA VBB

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CUSTOM VESPA

1 ΖΝΤΡΙΒΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ (VTR)
2 ΕΡΖΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΜΙΑ
3 ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ RACING VESPA

1 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΖΑΝΗ
2 ΜΙΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3 ΧΥΤΗΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ NEW VESPA

1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
2 REINER OESTMANN ΑΜΒΟΥΡΓΟ
3 ΚΑΡΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CLASSIC SCOOTER

1 ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΑ LAMBRETTA TV 175
2 ΠΛΕΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΤΡΑ ZUNDAPP BELLA
3 ΚΑΛΒΟΣ ΜΑΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ LAMBRETTA TV 175

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ LML SCOOTER

1 ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2 ΚΑΡΑΔΙΣΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗ
3 ΔΕΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

VESPO ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΔΥΠΟΡΕΙΑΣ

1 ΑΔΑΜ ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
2 ΖΑΓΛΑΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3 ΔΕΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

1 ΒΛΑΧΟΣΤΑΘΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΤΡΑ
2 ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΑ
3 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΙΩΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

QUIZ ΓΝΩΣΕΩΝ

1 ΕΡΖΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΜΙΑ
2 SRDZAN ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
3 ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • YiannisGPX, Vespisti, viaGRa and 7 others like this


#403525 Συναντήσεις Forum Αθήνα

Δημοσιεύτηκε από Chris Retro προς 16 Ιούνιος 2013 - 19:45 μμ

Καλησπέρα.Θεωρώ ότι για το θέμα των συναντήσεων όλα τα μέλη του Vespa Forum Hellas έχουν δικαίωμα ψήφου τόσο εδώ ,όσο και τα μέλη του Forum στο Εξωτερικό,αλλά κακά τα ψέμματα τα μέλη που έρχονται κάθε φορά στις συναντήσεις μας είναι στη πλειοψηφία τους τα ίδια άτομα,και δυστηχώς είναι μόνο άτομα από το νομό Αττικής,(Βόρεια,Νότια, Ανατολικά ,Δυτικά προάστεια),πλην ορισμένων εκτάκτων επισκέψεων.Μακάρι οι αποστάσεις να ήταν μικρότερες και αντί να μαζευόμασταν δεκαπέντε από Αθήνα να έιμασταν μεγαλύτερη παρέα από όλη την Ελληνική Επικράτεια,και ποιός δεν θα το ήθελε αυτό.Εγώ ψήφισα.Θεωρώ ότι η ψηφοφορία είναι ότι πιο Δημοκρατικό ως διαδικασία, και αυτό μας χαρακτηρίζει ως Ελληνες από την αρχαιότητα η Δημοκρατία μας.Αλλά θεωρώ άδικο ας μου επιτραπεί η έκφραση, όταν εγώ έρχομαι ανελιπώς από τη πρώτη συνάντηση του Φόρουμ στο Βοτανικό το 2009(Εννοείται ότι υπάρχουν και πιο παλιοί στο Φόρουμ από μένα, από την εποχή του Δέλεαρ),έχω λείψει συνολικά 15 φορές από το 2009 εώς και σημέρα να ψηφίσει κάποιος ο οποίος πατάει στη χάση και στη φέξη όποτε το θυμηθεί και να παίξει ρόλο καθοριστικό στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.Με βάση τη λογική αυτή όλη τη εβδομάδα αυτή δεν πρέπει να κάνω άλλη δουλειά από το να παίρνω τηλέφωνα φίλους και γνωστούς στην επαρχία,να βγάλω κωδικό μελούς και στη γιαγιά μου, για να βγει το επιθυμητό αποτέλεσμα κατά τη δική μου κρίση.Λυπάμαι δεν πρόκειται να παίξω αυτό το παιχνίδι,εξάλλου ενώπιον όλων(που μαζευόμαστε) τη προηγούμενη φορά στο Κεραμείο τους ρώτησα έναν προς έναν και είπαν τη γνώμη τους ότι η πλειοψηφία θέλει τις συναντήσεις στο Κεραμείο.Αν λέω ανακρίβεια ως προς αυτό ας βγει κάποιος να με διαψεύσει.Είναι η τέταρτη φορά που δημιουργείται θέμα για το θέμα Παρασκευές,και για το μαγαζί αυτό.Τέλος θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το Φόρουμ είναι ένας ιντερνετικός χώρος που ενώνει όλα τα μέλη από όλα τα Vespa Club της Ελλάδας,και όλες τις παρέες των Vespisti.Δεν έιπε κανείς ποτέ, μην πας στη συνάντηση που κάνει την ίδια μέρα ένα Vespa Club ή στη συνάντηση ενός άλλού Φόρουμ !Μπορεί να επιλέξει ο καθένας να πάει και στις δύο συναντήσεις συνδιαστικά ή σε όποια επιθυμεί και γουστάρει.Δεν μπορεί όλους μας να μας βολεύει η ίδια μέρα,αλλά δεν μπορεί εξαιτίας ενός ατόμου να παίρνει στο λαιμό του τη πλειοψηφία!Αυτά είχα να πώ συγνώμη προκαταβολικά αν σας κούρασα.Ευχαριστώ.
 • YiannisGPX, VESPAKING, Mariosv33t and 7 others like this


#403136 Πρώτος γύρος της Ελλάδας με Vespa 2013

Δημοσιεύτηκε από Takiskz προς 05 Ιούνιος 2013 - 12:03 μμ

1ος ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΒΕΣΠΑ – ΜΑΪΟΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5-6-2013

Ο 1ος γύρος ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η μοναδική διαφοροποίηση του προγράμματος οφείλεται στην ακύρωση του δρομολογίου του πλοίου Κίσσαμου-Γυθείου και την αναγκαστική προσέγγιση της Καλαμάτας μέσω του δρόμου Πειραιά-Κορίνθου-Καλαμάτας, την ίδια ημέρα που είχε προγραμματιστεί. Πιστεύουμε τέλος ότι με τις πολυάριθμες ανέλπιστες συμμετοχές σε ολόκληρο το γύρο ή τμήματα του επιτεύχθηκε ο σκοπός της συμμετοχής όλων.
Το μέγεθος της επιτυχίας ή όχι του 1ου ΓΥΡΟΥ και τα λάθη θα κριθούν από όλους, όχι από εμάς, και ιδιαίτερα από όσους είχαν αρνητική άποψη για την πραγματοποίηση του.
Φυσικά ξεπερνάμε κάποια ειρωνικά χαμηλού επιπέδου και άκρως προσβλητικά δημόσια γραπτά σχόλια. Η αξιολόγηση των σχολίων αυτών θα κριθεί από όλους.
Επισημαίνονται τα πιο κάτω :
• Χρησιμοποιήθηκαν 2 πλοία της ΑΝΕΚ και 1 πορθμείο,
• Μας υποδέχθηκαν πριν και μετά τις πόλεις τους, συμμετέχοντας σε μεγάλα τμήματα του γύρου οι 17 λέσχες βέσπας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΧΑΝΙΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΠΑΤΡΩΝ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΣΕΡΡΩΝ -ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΒΟΛΟΥ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ και μεμονωμένοι φίλοι από διάφορες άλλες πόλεις.
• Ο γύρος καλύφθηκε δημοσιογραφικά από ανέλπιστο αριθμό μέσων ενημέρωσης (τηλεοπτικά κανάλια, ηλεκτρονικές και έντυπες εφημερίδες και πολλά BLOG). Η προβολή της βέσπας ήταν κατά τη γνώμη μας, πολύ εντυπωσιακή πανελλαδικά.
• Καλύφθηκαν 2,300 χλμ.,
• Συναντήσαμε καιρό με θυελλώδεις ανέμους , ζέστη, κρύο και ευτυχώς με λίγη βροχή,
• Κινηθήκαμε σε υψόμετρα από 0-900 μ. (ανάβαση στο βουνό Μιτσικέλι Ιωαννίνων),
• Καταναλώσαμε περίπου 130 λίτρα βενζίνη σε 33 περίπου γεμίσματα (130Χ1,70=221 €). Ο υπολογισμός δεν είναι απόλυτα ακριβής.
• Ο μέσος όρος του κόστους διανυκτέρευσης ήταν 17,50 € ανά άτομο τη βραδιά με πρωϊνό, σε δίκλινα δωμάτια
• Υπήρξε οργανωτική, φωτογραφική βοήθεια και υποστήριξη οδικής βοήθειας , από μηχανή BMW και ρυμουλκούμενο τρέϊλερ.
• Την εξαιρετική τοπική οργανωτική προσπάθεια την ανέλαβαν εξ’ ολοκλήρου οι τοπικές λέσχες.
• Υπήρξαν εκδηλώσεις φιλοξενίας σε ταβέρνες ή μπαρ με άριστη εντυπωσιακή οργάνωση που συμπληρώθηκε από προσφορά εξαιρετικών τοπικών προϊόντων.
• Η παραχώρηση του Παναθηναϊκού Σταδίου (Καλλιμάρμαρου) για την αφετηρία και τη λήξη έδωσε σημαντικό κύρος στη διοργάνωση
• Η συνεχής συνοδεία της αστυνομίας έδωσε επίσημο χαρακτήρα
• Οι χορηγίες κάλυψαν πλήρως τα οργανωτικά μας εφόδια (πανό, αφίσες, μπλουζάκια, εκπτώσεις εισιτηρίων, αυτοκόλλητα )

Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά όλους που συνέβαλαν και στήριξαν την πραγματοποίηση του 1ου ΓΥΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΔΑΣ ΜΕ ΒΕΣΠΑ.
 • YiannisGPX, kalimahos, gioulis and 7 others like this


#402699 Φωτό πρώτος γύρος της Ελλάδας με Vespa 2013

Δημοσιεύτηκε από YiannisGPX προς 26 Μάιος 2013 - 08:24 πμ

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα
 • YiannisGPX, Σαργέντης, Μητσαρας and 7 others like this


#402564 Φωτό πρώτος γύρος της Ελλάδας με Vespa 2013

Δημοσιεύτηκε από YiannisGPX προς 22 Μάιος 2013 - 15:26 μμ

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα
 • YiannisGPX, Σαργέντης, VESPAKING and 7 others like this


#402555 Φωτό πρώτος γύρος της Ελλάδας με Vespa 2013

Δημοσιεύτηκε από YiannisGPX προς 22 Μάιος 2013 - 14:33 μμ

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα
 • Σαργέντης, VESPAKING, cosafiv and 7 others like this


#402554 Φωτό πρώτος γύρος της Ελλάδας με Vespa 2013

Δημοσιεύτηκε από YiannisGPX προς 22 Μάιος 2013 - 14:33 μμ

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα

Δημοσιευμένη εικόνα
 • Σαργέντης, VESPAKING, cosafiv and 7 others like this